جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970606115543164071 بررسی قراردادهای سرمایه گذاری در منابع طبیعی (با تأکید بر نفت و گاز) از دیدگاه توسعه پایدار
روح الله کهن هوش نژاد
سیدمهدی پاک ذات
2 13970606121111164073 تحلیل و اولویت بندی آسیب های نظام نگهداشت سرمایه انسانی دولتی (مورد کاوی: سازمان حفاظت محیط زیست)
سمیه رفیعی
سجاد اسمعیل لو
حسین اصلی پور
هادی خان محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)