جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397060612158164072 تبیین تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه پایدار محلات شهری: با تاکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی
عطاءاله هرندی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)