آخرین شماره


شماره 2 سال 1
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - وضعیت پدیده قاچاق در ایران ( DOI : 0)
( محمدرضا مهدیار اسماعیلی )
2 - طراحی شبکه نظام بانکی ضدتحریم بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی ( DOI : 0)
( محمدرضا مهدیار اسماعیلی )
3 - بررسی وضعيت موجود نظام بودجه ­ریزی کشور ( DOI : 0)
( هادی خان محمدی )
4 - علل و عوامل بروز فساد اداری در ایران ( DOI : 0)
( وحید خاشعی )