اخبار نشریه

معرفی سردبیر و هیات تحریریه فصلنامه خط مشی گذاری

عنوان نشریه: فصلنامه خط مشی گذاری

 شماره ثبت : 78764

مدیر مسئول: دکتر صابر امامی

سردبیر: دکتر عطاءاله هرندی

 مدیر اجرایی: مهندس پیوند میرزائیان خمسه

اعضای هیات تحریریه:

- دکتر بهروز درّی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر بهمن حاجی پور عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر عباس نرگسیان عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

- دکتر علیرضا علی احمدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

- دکتر حامد دهقانان، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

- دکتر وحید خاشعی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

- دکتر هادی خان محمدی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی (ره)        

- دکتر عرفان خسرویان، عضو هیئت دانشگاه پیام نور