اهداف و چشم انداز


فصلنامه "خط مشی گذاری" با در نظر گرفتن اهداف زیر جهت بازتاب فعالیت های علمی در عرصه دانش خط مشی گذاری عمومی و ارتقاء و بهبود کیفیت آن در کشور فعالیت می کند:

 

انتشار نتايج تحقيقات علمي و پژوهشي در زمينه خط مشی گذاری و حوزه‎هاي مرتبط.

ارائه دستاوردها و چالش های نوین خط و مشی گذاری در عرصه نظریه و اقدام.

ایجاد بستری به منظور هم فکری و داش افزایی در حوزه مدیریت خط مشی گذاری با انتشار دانش روز و تجارب موفق داخلی و خارجی.

ایجاد فضای گفتمان بین رشته ای محققان، دانش جویان و اندیشمندان حوزه خط مشی گذاری.

پیوند نظری خط مشی گذاری با مسائل و مشکلات عرصه های عمومی کشور.

 

فصل نامه خط مشی در محورهای ذیل مقاله می پذیرد:

خط مشی گذاری در تئوری و عمل.

خط مشی گذاری فرهنگی.

خط مشی گذاری اقتصادی.

خط مشی گذاری سیاسی.

خط مشی گذاری شهری.

خط مشی گذاری توسعه پایدار و محیط زیست.

خط مشی گذاری سلامت.

خط مشی گذاری آموزش.

خط مشی گذاری امنیت ملی.

خط مشی گذاری گردشگری.

خط مشی گذاری انرژی.

خط مشی گذاری علم و فن آوری.

خط مشی گذاری صنعت.

نقش دولت و حاکمیت در توسعه اقتصادی.