مقاله


کد مقاله : 13970901165714

عنوان مقاله : بررسی وضعيت موجود نظام بودجه ­ریزی کشور

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 212

فایل های مقاله : 780 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی خان محمدی h.khanmohammadi110@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

با توجه به مزاياي بودجه عملياتي و نقايص و كاستي‌هاي بودجه‌ريزي سنتي موجود كشور، لزوم اجراي بودجه عملياتي به عنوان يك روش نوين در بودجه‌‌ريزي سنتي به شدت احساس مي‌گردد و با توجه به اهميت اين موضوع، در ساليان اخير و به‌ويژه از برنامه پنجم توسعه، رويكرد سياست‌گذاري در تخصيص درآمدها و هزينه‌ها نيز به سمت بودجه‌ريزي عملياتي بوده است. هرچند در اجراي دقيق آن هنوز توفيق چنداني به‌دست نيامده است. روش تجزیه و تحلیل این مقاله مبتنی بر روش کتابخانه¬ای و مصاحبه با خبرگان به صورت روش کیفی استقرایی انجام گرفته است. در اين مقاله، آسيب‌هاي نظام بودجه‌ريزي در كشور با ديد انتقادي بررسی می‌شود؛ با بررسي ابعاد و ساختار بودجه‌ريزي عملياتي و مدل‌هاي مفهومي موجود، آسيب‌هاي شناسایی شده شامل چالش‌های روشی و مدلی نظام بودجه¬ریزی، چالش‌های فرهنگی و انسانی نظام بودجه¬ریزی، چالش‌های نظام کنترلی و پایش بودجه، چالش‌های فنی و سیستمی، چالش‌های محیطی طبقه بندی شد. همچنين براي رفع آسيب‌ها نيز پیشنهاداتی مطرح شده است که شامل تغییر رویکرد از بودجه¬ریزی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی/ مبتنی بر عملکرد، بازنگري و توسعه برنامه‌هاي راهبردي دستگاه‌هاي اجرائي، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی مرتبط با بودجه¬ریزی عملیاتی، توسعه سامانه¬هاي اطلاعاتي و حسابداري پشتيبان، طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی بودجه، ایجاد سازوکار نظارت همگانی یا پاسخگویی و گزارش عملکرد بودجه¬ای سازمان‌های فرهنگی به شهروندان و گفتمان‌¬سازی، فرهنگ¬سازی، آگاهی‌بخشی نسبت به استقرار بودجه¬ریزی عملیاتی می¬باشد.