مقاله


کد مقاله : 13970901165712

عنوان مقاله : وضعیت پدیده قاچاق در ایران

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 190

فایل های مقاله : 2.07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا مهدیار اسماعیلی esmaeili-eco@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

قاچاق کالا یکی از موضوعاتی است که عملکرد بخش هاي مختلف اقتصاد را تحت شعاع قرار می دهد . این پدیده در کشورهایی که سیستم قیمت گذاري ناکارامد دارند و یا هزینه هاي تولید در آنها بالا است و تجارت خارجی با موانع بیشتري روبرو است، بیشتر دیده می شود. با این حال به لحاظ اینکه در ایران یک اقتصاد نه چندان کارآمد جریان دارد که اصول اقتصادي در مسائل مختلف به درستی اجرا نمی شود، نسبت به کالاهاي مختلف در بازار، نیاز قابل توجهی وجود دارد که بخشی از نیازهاي داخل از طریق مبادي غیررسمی مثل قاچاق تامین می شود. تمرکز جدي روي موضوع قاچاق و آسیب شناسی آن و جبران خلاهاي موجود در جهت به حداقل رساندن این پدیده ضروري است. در این مقاله مبادی و شیوه¬های انجام قاچاق کالا، آثار و پیامدهای قاچاق کالا از جمله آثار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، عوامل پیدایش قاچاق کالا، عوامل گسترش قاچاق کالا در ایران، چالش¬های مقابله با قاچاق کالا و راهبردهای مقابله با قاچاق کالا در ایران بیان می¬شود.