مقاله


کد مقاله : 13970606122322164074

عنوان مقاله : ارائه الگویی مبنایی جهت گفتمان کاوی راهبردهای صنعت خودروسازی در شرایط تحریم اقتصادی

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 159

فایل های مقاله : 5.46 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد دهقانان dehganan@yahoo.com - دکترا
2 مژگان حمیدی بیناباج hamidi.m@pnu.ac.ir - دکترا

چکیده مقاله

مساله اصلی این پژوهش گفتمان کاوی راهبردهای صنعت خودروسازی در شرایط تحریم اقتصادی در بازه زمانی 1394-1390 می باشد. از آنجایی که در زمینه تاثیر تحریم ها در حوزه صنعت خودرو تحلیل جامعی با توجه به شرایط بومی کشورمان وجود ندارد، از روش تئوری مبتنی بر داده ها برای نظریه پردازی و شناسایی ابعاد مدل استفاده شده است. براساس مدل پارادیمی مبتنی بر داده ها، مقوله محوری این پژوهش تحریم اقتصادی است و شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر این پدیده بررسی خواهد شد. همچنین نتایج و پیامدهای مقوله محوری پژوهش بررسی خواهد شد. جامعه آماری پژوهش مدیران صنعت خودروسازی در بخش های مختلف متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط با صنعت خودرو، کارشناسان مرتبط و تحلیل گران اقتصادی می باشند. اطلاعات مورد نیاز با روش مصاحبه عمیق گردآوری شده و حجم نمونه براساس اشباع تئوریک تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزار Atlas-tاستفاده شده و پس از طی مراحل سه گانه کدگذاری الگوی بنیادی مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین ارائه شد. در نهایت ماهیت تحریم ها و فرآیند شکل گیری آن شناسایی شده و جایگاه هر کدام از عناصر تشکیل دهنده الگوی صنعت خودرو ایران در شرایط تحریم در قالب مدلی ارائه شده است. مدل استخراج شده دربرگیرنده عواملی نظیر شرایط علی تاثیر گذار بر مقوله محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر تاثیر گذار بر راهبردها و پیامدهای ناشی از اجرای راهبردها می باشد، تا صاحب نظران و تصمیم گیرندگان صنعت خودروسازی ایران را با اقتضائات و شرایط موجود بیشتر آشنا سازد تا بتوانند در بازارهای داخلی با توجه به شرایط ایجاد شده و قبل از ورود به بازارهای رقابت جهانی تمهیدات لازم را درنظر بگیرند.