مقاله


کد مقاله : 1397060612158164072

عنوان مقاله : تبیین تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه پایدار محلات شهری: با تاکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 262

فایل های مقاله : 4.68 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عطاءاله هرندی ata.harandi@gmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

يكي از مسائلِ مهم جهان امروز تغييرات سريع دولت و فر ايندهاي حكمراني ومديريت است. نقش سنّتي و تاريخي دولت ها تغيير يافته و به تبع آن ، ماهيت فرايندهاي حكمراني و مديريت در سراسر جهان دگرگون شده است. امروزه در اداره امور شهر بهره گیری از الگوی حکم روایی خوب شهری، پارادایمی در مدیریت شهرها معرفی می شود. در چند دهه اخیر، با تغییرات شگرف در شیوه زندگی، در ساختار محلات نیز تغییرات اساسی ایجاد شده است. در این میان با مطرح شدن دیدگاه توسعه پایدار محلات، می توان با استفاده از نیروهای توانمند درون زا و سرمایه های اجتماعی موجود در آن به حل مشکلات پرداخت. شهروندان، نقش آفرینان اصلی در رهیافت توسعه پایدار محلات هستند. از طرفي حکمرانی خوب و اثر گذاری آن بر توسعه پایدار محلات، مستلزم برقراري ارتباطات اثر بخش و پايدار با کليه شهروندان و ساکنان محله مي باشد. سرمايه اجتماعي سبب تسهيل در دسترسي به اطلاعات و منابع حياتي به منظور ارتقا عملکرد، یادگیری سازمانی و استفاده مناسب از فرصت هاي محيطي مي شود. پژوهش حاضر بدنبال طراحي چارچوبي توسعه يافته و نظام مند در خصوص مفاهيم حکمرانی خوب، نقش ميانجي گري سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار محلات در ارتباط با هم و در محله چیذر شهر تهران مي باشد و از اين طريق سعي دارد تا در گسترش مرزهاي دانش موجود در اين حوزه اقدام نمايد. اين تحقيق از نوع کاربردي با ماهيت پيمايشي مي باشد. داده هاي مورد نياز براي اين تحقيق توسط نمونه گيري تصادفي از ساکنین محله چیذر تهران و بوسيله ابزار پرسشنامه جمع آوري شده است. همچنين از روش معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار اسمارت پي ال اس به منظور تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديده است. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار محله چیذر موثر مي باشند. همچنين نقش ميانجي گري سرمایه اجتماعی در اثر گذاري حکمرانی خوب بر توسعه پایدار محله چیذر تهران نيز مورد تاييد قرار گرفت.