مقاله


کد مقاله : 13970606121111164073

عنوان مقاله : تحلیل و اولویت بندی آسیب های نظام نگهداشت سرمایه انسانی دولتی (مورد کاوی: سازمان حفاظت محیط زیست)

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 195

فایل های مقاله : 3.92 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی خان محمدی h.khanmohammadi110@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 سمیه رفیعی s_rafiee61@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سجاد اسمعیل لو esmaeilloo@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 حسین اصلی پور aslipour@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقاله حاضر درصدد است که سازمان حفاظت از محیط زیست را با توجه به درجه اهمیت استراتژیک از منظر سیستم نگهداشت منابع انسانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. سازمان محیط زیست به دلیل ماهیت تخصصی داشتن مأموریت هایش از یک سو و نقش حاکمیتی داشتن آن از سوی دیگر، باید از سیستم منابع انسانی پیشرفته ای برخوردار باشد و در یک نگاه حداقلی، موانع قابل توجه این حوزه مرتفع شده و وضعیت با ثباتی داشته باشد. بی شک فقدان چنین سیستمی، تبعات سنگین و غیرقابل جبرانی را بر پیکره این سازمان و به تبع آن بر پیکره زیستی کشور وارد خواهد کرد. به عبارت دیگر اگر شرایط موجود سیستم منابع انسانی در دستگاه های دولتی مناسب نباشد، سازمان محیط زیست حتی از این شرایط نه چندان مناسب نیز برخوردار نخواهد بود. بنابراین اهمیت موضوع و آثار حل یا عدم حل مسئله، محققان را برآن داشت گه گزارشی از وضیت موجود سیستم نگهداشت منابع انسانی در این سازمان را تهیه کنند تا بدین سان توجه مسئولین و کارگزاران را به خود جلب نماید و برای آن چاره اندیشی صحیحی صورت بپذیرد. بدین منظور با مراجعه به گزارشات موجود در سازمان، اخبار و مصاحبه با کارمندان و کارشناسان سازمان محیط زیست، لیستی از چالش ها و آسیب ها و راهکارهای پیشنهاد شناسایی گردید. در نهایت، چالش ها و آسیب های احصاء شده با استفاده از تکنیک تاپسیس، اولویت بندی شده است. یافته تحقیق حاکی از ان است که حوزه رفتارهای سیاسی و معیشت سازمان از اولویت های نخستین برخوردار است.