مقاله


کد مقاله : 13970606115543164071

عنوان مقاله : بررسی قراردادهای سرمایه گذاری در منابع طبیعی (با تأکید بر نفت و گاز) از دیدگاه توسعه پایدار

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 187

فایل های مقاله : 4.7 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدمهدی پاک ذات pakzat@gmail.com - دکترا
2 روح الله کهن هوش نژاد kohan3@gmail.com - -

چکیده مقاله

توسعه پایدار، الزامی سیاستی برای ایجاد توازن میان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. قراردادهای سرمایه گذاری و توسعه پایدار روابط پیچیده با یکدیگر دارند. جنبه های متعددی از قراردادهای سرمایه گذاری اثر مستقیمی بر اهداف توسعه پایدار نظیر کاهش فقر و پایداری زیست محیطی می گذارند. از نگاه توسعه پایدار، برای رسیدن به یک مفاد قراردادی خوب، می بایست در کنار دغدغه های متعارف درخصوص درآمد دولت، میان تمامی مسائل فوق الذکر به دقت توازن برقرار نمود. مسائل متعدد فرآیندی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری در منابع طبیعی نشان می دهد این قراردادها نه تنها اسناد معاملات تجاری بلکه ابزاری برای سیاستگذاری عمومی هستند. این ملاحظه دلالت های مهمی به دنبال دارد؛ نخست اینکه قراردادهای سرمایه گذاری می بایست به صورت عمومی منتشر شده و برای بررسی و مداقه در اختیار همگان باشند. ثانیاً از نگاه توسعه پایدار، ایجاد راه¬هایی برای حداکثر کردن پیوندهای مثبت یا اقتصاد داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است. قراردادهای سرمایه گذاری می توانند از طریق برخی الزامات، اهداف افزایش ایجاد اشتغال و خلق فرصت های کسب و کار را دنبال نمایند. نهایتاً اینکه در بخش محیط زیست، قراردادها غالباً میزان مسئولیت سرمایه گذار در قبال وارد آوردن هرگونه خسارت زیست محیطی و نیز محل دادرسی اختلافات و دعاوی مربوط به مسائل زیست محیطی را مشخص می کنند.