مقاله


کد مقاله : 13970524164349163878

عنوان مقاله : الزامات راهبردي برنامه های توسعه دهه پیشرفت و عدالت

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 206

فایل های مقاله : 4.39 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید خاشعی vahid.khashei@gmail.com - -

چکیده مقاله

نامگذاري دهه چهارم انقلاب اسلامي از جانب رهبري آن، يك جهش برنامه اي در نظام برنامه ريزي كشور مي باشد. معمولاً برنامه هاي توسعه بر مبناي گفتمان هاي ان بازه زماني طراحي و اجرا مي شود. گفتمان دهه اول انقلاب اسلامي كه حاوي مفاهيم ارزشي جوشيده شده از جريان انقلاب اسلامي است، اقتضاي مديريت ارزشي را داشت كه بستر تحقق آن را در دفاع مقدس شاهد بوده ايم. گفتمان دهه دوم انقلاب اسلامي، گفتمان سازندگي بود. كه تمام هدف خود را بر توسعه، ان هم از نوع اقتصادي خلاصه ميكرد.اوج گفتمان دهه دوم در برنامه سوم توسعه متبلوربود. گفتمان دهة سوم انقلاب اسلامي، گفتمان ازادي بود كه تمام هدف خود را در توسعه سياسي خلاصه مي كرد. اوج گفتمان دهه سوم در برنامه چهارم توسعه ظهور و بروز داشت. بررسي و آسيب شناسي گفتمان هاي دهه دوم و سوم و به تبع آن برنامه هاي توسعه ضرورتي اجتناب ناپذير است ولي اين مقاله به دنبال آن است که دهه چهارم انقلاب اسلامي، گفتمان عدالت و پيشرفت به عنوان گفتمان مسلط حاكم بر جامعه و جهت گيري اصلي برنامه پنجم و ششم توسعه تلقي شود و در اين برنامه ها به سمت بسط گفتماني و تحقق عيني اين ايده باشيم. در سلسله مراتب سياست گذاري راهبردي برنامه پيشرفت و عدالت، جايگاه الزامات راهبردي در تناظر با مسئله هاي اصلي حوزه هاي مختلف نظام و در سطح پائين تر سياست هاي كلي و فراتر از اقدامات عملياتي جاي مي گيرد. الزامات راهبردي در واقعه به برنامه ريزان پيشرفت و عدالت، افق ها و چارچوب هاي اصلي مسائل حوزه هاي مختلف را نشان مي دهد. روش تدوين الزامات راهبردي بر اساس مسائل و چالش هاي اصلي در هر حوزه است كه به صورت گزاره هاي سياستي ارائه خواهد شد. روش پژوهش در اين مقاله براساس مطالعه اسناد بالا دستي و كتابخانه اي و همچنين در نهايت با ارجاع الزامات راهبردي هر حوزه به خبرگان مورد تأئيد يا رد قرار خواهد گرفت. حوزه هايي كه اين مقاله به دنبال تدوين الزامات راهبردي براي آنهاست عبارتند از: حوزه های حوزه مالي و اقتصادي، حوزه اداري و مديريتي